Quyết định số 4267/QĐ-UBND

uYBANmrAxuAN
rnarrrr pn6 nO cni urNH
56: +rsT
/QD-UBND
CONG
ⅡOA XÅ ⅡOICHU
Doc lap‐ Tv do‐
Thdnh phd HA Chi Minh; ngiry
NGtt VttT NAM
Ⅱ,11_墜
te
thang 8 ndm 20'' 4
QUYЁ T DINH
vさ
―
一
‐
一
viec cOng“ thi tuc hう nh chinh ma ban hanh tronglinh vTc
An toall ve SillLthrC phう m thuOC thim quyё
cONGヽ :AN DEN UBND
ヽ(
「
ti 3
an_huyo■
QUAN
(黎 七夕 :』
X11(
む ban
n giai quy6t Cila s6 Y tら
nhan dan ph口 ng¨
X五 ,thi
tran
両ab),Thanh ph6 Hさ chI Minh
:撫
」AN
ΠO
NHAN DAN TⅡ ANH PHO
CHI MINH
Dご biご t
HI生
さ111_1_:i
晦
nth“
Lua鴬
赫
C mi“ ng血 狙 dtt vaむ
ball血 饂 dm ngけ 26
1l nttn1 2003;
Ch ct Nghi dinh S6 63/2010/ND‐ CP ngけ 08■ 道ng 6 nm 2010 ctι
Chfl■ l phi vё ki6m sOtt thi t,c htt chi」 h;Nghi dinll S6 48/2013/ND― CI`
ngay 14 thang 5 nam 2013 cta Chfr■ l phi sta d6i,b6sung mot s6 diさ u cliそ し
cac ngれ i dinh lien qtlan d6n ki6m sOtt thi ttc htth cllinll;
Cこnc`ThOng tu s0 05/2014ノ TT‐ BTP llgay 07 thing 2 nttm 2014 ci(1
BO Tu phだ つlllllalg din cong b6,niem y6tthi“ c hati chinh va bぉ cぉ
hinh,k6t qua tlllrc hien ki6m sOtt thli tuC hanh ch〔
titlll
nll;
x6t tt nghi cia Giam d6c s6 Y t6tai To trltt s6 4563/Trr‐
sYT ngれ ′
1l thing 8 nttm 2014 va Giam d6c s6 Tlr ph"tai COng Vttn s6 3905/S]P―
KST]「 ngay 22 thing 7 nこ m2014,
QUYET D「 H:
l Cong b6 kё m thco Quy6t dinh nけ 9(Chin)thi t,c htti cl血Jl
ban hanh m6i trong linll vvc An toan tlluc Ph△ m thuoc tlltt quyё n gi6i
Diさ u
quy`tcia so Y t6,も y ban nhandm qu餌 _huyen,も y ban nhan dm phum13
_xa,thi tr猛 廿en αa btt Tha血 ph6 Hδ chi Millh
Diう u2.Qlly`t
dinh nay c6 hieu lvc thi h血
k6i ng∼ け
Dめ u3.Ctthh Vうn phOng tv ban nhtt dtt Thari ph6,Gi`m d6c sシ
i tlch Uy ban nhan dan quan‐ huyOn,Chι
Y t6,Gi`m d6c S6 T■ r ph“ ,Cl■ ■
xa,thi廿 猛va cac t6 chc,ca nhm c6■
quan chiu triCh nhiem thi htt Quyet dinh n与
lchち ban nhtt dm phumg―
/・
CHU TICH
ⅣZ″ ″力∂″
=
‐Nhv Dieu 3;
―BoY r;
―CIc Kiem sott TⅢ c lBo Tu ph“ )
_nlumgt■ rc Thanh";
―Thuぬ gt■ rc HDND TP;
‐lJBMl‐ QVN TP Й c“ th油 via(6)
「
―TTUB:CT,cた PCT;
:3‖ ∫
ξ
豫{繋1雲盤諄格c)
‐S。 疇Ong in_Tmyさn■ 6ng(Trang
TP_de cong khJ);
―Ltru:VT,(CCHC/D)鷺
wcb
L0 Hoirng QuAn
範
THU TUC HANH CHINH BAN HANH ⅣI(■ TRONG
LiNH VU℃ AN TOAN TH」 C PIIAM
んと
″物
`ο
2幼 ッ汐 湯揚力Sぢ 4■ 0■/QD― し彊り蠅D Egaッ 襲
r/7′
4g∂ ′グ772
2θ fイ
cia Chi tich Uy ban nhdn ddn Thdnh ph6)
PHAN I.DANH
ⅣIUC
THU TUC HANH CHINH
TOn thi tuc hanh chfnh
I.Thi tlc thuoc thinl quyさ
n giぅ i
quy6tcia s6 Y t6
Giay ching nhan cc s6 di di
v6i cic co so・ kinh doanh dich v,こ n u6ng
Thi tllc
Thi tuc
kien an toan th,cp
i Gidy chimg nh{n co sd <li di
d6i v6i cac cO s6 kil■ l doanh diCh Vり
kien an toan thtrc
an u6ng
lai Giay ching nhan cc s6 di di
d6i v6i c`c co s6 kinh doanh dich vu all u6ng
Thi tllc
kiOn an toan tlllrc
IIo Thiltuc thuOc tham quyen glil quyet ctia UBND quan―
huy9n
Thi tuc
Giay ching nhan co s6 d`dieu kicn an toan thvc p
v6i cac cO s6 kinh doanh dich vu an uong
i Gi∼ ch品 g nhtt CO S6 di di
dOi v6i cic ccys6 kilul doanh dich vv h u6ng
Thi tuc
Thi tuc
lai GiAy chung nhdn co sd drl di
d6iv6i c`c co s6 kinh doanh dich Vぃ うn u6ng
kial an tOan tllvc ph
kien m tOan thtrc
III.Thi tuc thuOctham quyen giる iquyetcia uBND phuOng―
x五 ,Thi
Thli tuc
ching nhan co s6 dti diOu kien an toan thvc phanl d6i
v6i cic co s6 kinh doanh dich vり 激l u6ng
ching nhan cO s6 di di
d5i vdi cric co sd kinh doanh dfch vu En u6ng
Tllli tuc
Thi tuc
i Gi
ching nhan co s6 dti di
dOi v6i cic ccy s6 kinh doanh diCh V,五 n u6ng
lai Gi
kien an toan thvc ph
kien an tOan thtrc
..1.,
PHAN
Π.NOIDUNGCvTHECUATONGTHUWCHANH輛
A.Thiltlc hanh chinh thuoc thinl quyさ n giai quy6tcia s6 Y t`:
1.Thi tvc C`p Gi`y ching nhan cσ sa di diさ u kien an loan tⅢ
phim d6i va cic cc s6 kinh doanh dich vvう n u6ng thuoc thim quyさ n gili
quyetcia chiclc An toan veSinh thΨ c pham
¨Trinh ty thTc hion:
*Btr6c l:C`c co s0
+D● hvり う
n uong
do cσ quan chic Mng Tnlng ucng va Thmh p“ cゎ
Gi`y ching nhan dう ng k′ kinh dOanh;
+D“ hv,こ n uong do cα quan chic nttg quan― huyen cわ Gi行 ぬing
nllan dmgけ kinll doallh l lhlrng c6 qlly mO cung cap籠 300 su`t狛 ノngけ t“ len;
+Co s6 cung cap sua ttn sttn;
十Dich vり m u6ng trOng cac benh vien,khu ch6 xuat va khu cong nghiep;
+Bepこn ttt tlle,cttn tin trong cic trtrい g dai hOC,CaO dttng,trung cれ
chuan bi h6 sc theo quy dinh va n9p hO sc tal BO phan tiё p nhan vatra h。
sc cia Chi cuC An tom ve sinll thuc ph猛 (dia chi:S659,dtrOng Nguytt Thi
Minll Khal,Quan l),vお c`c ngけ lam宙 eCは tlli hai dOn thi s施 (buOi S“ gn
07 gib 30 phit d6n ll gio 30 phit,bu6i chiё u●,13 gi0 00 phit d6n 17 gi0 00
phit)
*BLF6C 2:Chi cuc An tob■ vO sinh thり c pham tiop llhan h6 so,kiem tra
tinh d△ y di ctia cic giay to c6 trong h6 so:
―Trtrong hop hO scy day di tllco quy dinh thi Cap Bien nhan ho sc;
‐Tコ ollg hop hO scy chua day di thi htrong dall t6 chic bO sung va hoan
『
thien hO sc
*Btr6c 3:
‐Trong thbi gian 05 ngay l油 viec ke n klli nhan di h6 so,Chi cuC An
ve Sinllthvc phin thim x6ttinh h"lc cta hさ so vathong b4o bttg vtt bh
cho ccls6 n6u hё sc kh6ng hop le
‐N6u qu`60 ngav k6籠 ngay nhan dlroc thOng blo hё sc kh6ng hoP le neu
co s6 kh6ng co phan h6i hay bO sung,hoan chinh h6 sc thco ycu cau thi Chi cuC
toらm
Antom ve shhthvc pham sё
‐Sau
huす ho sC・
klli c6 k6t qua tham x6t hさ sc h"le,Chi c,c An tott ve Shh th,c
pham tham dinh co sd trong vOng 10 ngけ lam viec
+TrtrOng hoP co s6 di dieu kien an toan thvc pham thcO quy dinh,Chi Cuc
All to2阻 ve Sinh thvc pham cap Gi∼ ching nhtt ChO Co s6
+Trtrδ ng h9p co s6 chtra di diOu kien an toan thvc ph鏑 ,co s6 phai ho油
thien cic yeu cau cia Dom th△ m dillh(thさ i gian kh6ng qua 60 ngけ k6命 ngけ
than dinh).Chi CuC/ヽ n toan ve sinh thり c phttm t6 chtc th△ m dtt lai klli CO s6
c6v激lb“ x,c nhan da hoan thien d∼ dli cac yeu cau vё diё u kien an tott tlluc
pham cia dom tllam dinlll“ tru6c
+Trumg hop Co s6 nOng d“
Chi cり c An toan thuc ph△
yOu chu vさ
diё u
kien an toan thvc phttm,
m thong b`obふ ng vぅ n bttn cho co quall qu“
1′
dia
phyolag dё glanl sit va ycu cau cO s6 khOng duoc hoat dong ChO den khi duoc
cわ gitt ching nhね .CO S6 ph“ nop● ihё SO d6 duoc xcm xa cわ Gl行 ぬ 血 :
nh飩
*Blr6c 4:T6chic ch ci vao ngay hon tron Bien nhan d6n山 加 kё t qu`
giai quy6t tai Bo phan ti6p nhan va tri hё sσ _chi c,c All toan ve siJl thv(
pham d6 nha.kё t qua giai quyCt thi"c Cap Gi`y ching nhtt co s6 di diё u kier
an toan thvc pham
―Cich thic thtrc hien:T.rc tiOp tai ttt S6 ctia Chi cuC All to由
thvc phim― S6Y t6thali ph6 H6 chi Minh
¨Thanh phan,so lwong hO so.:
■ve Sinl
a)Thanh phan h6 sc:
¨Doll dё nglli Cap Giお ching nhtt CO S6 di diさ u kien an tott thり c ph缶
1
(thCO市Iiu l dtroc ban har血 kё m thco Quy6t dinh 142014/QD‐ UBND)
_Ban sa。 (c6x`c llhan cia cc sの gltt Ching山 ね dmgけ Hnh dOanh c()
ding k′ nganh nghO kinh doanh thvc pham (nOu c6)
_Ban tllllyet lllinh vo co s6 vat chat,trang thiet bi,dung Cu baO dam diell
kien an toan tlllrc pham(c6xic nhtt cia CO S6),baO g6m:
十Btt vё sσ d6 thiOt kOlnat bこ ng Clla cc s6 va khu vvc xung quanh;
十 So d6 quy trinh san xuatthvc phanl holc quy trili b6o quan,phan ph6i
san pham va b“ thuyOt minh vO cc s6 va Chat,trang thiOt bl,dung Cu Cia CCys6
―Giay x`c nhan tap huan kiOn thic ve an toan thり c phanl cia chi co s6 vtl
ngud ttc u“ s“ xuit,ki血 doanh thvc ph△ m:
+D6i v6i co s6 dtFdi 30 ngtrOi:NOp b力 n Sao giay x`c nhan(c6x`c nhal
cia co s6);
+DOi v6i co s6 0 30 ngtrditr6 10n:Nop dal■ h SiCll da dugc t“ hum(c0
xic nhan cia cO s6)
―Giay x`c nhan di sic kho6 chi co s6 va cia nguoitШ c tiOp san xu釦
kil■ l doanh th,c phΔ m;phi6u b10 k6t qua c'y phan tt t〔 nh nlan benh gay benh
,
dumg ruOt(ta,ly trtrc tthual va thtrmg han)clia nglrdi ttvc ti6p san xutt tllu、
じ
pham d6i v6i nhing ving c6 d:ch benh ticu chay dang ltrtl hanh thcO cong b6 clill
B6Y tO:
十D&vd cos6 dua 30 ngud:Nop ban sa。 」 x'c
ctla co s6);
∼
nhね (C6x`c nhal
+DOi v6icc s6 tき 30 nglrdi tr6 10n:Nop danh SiCh kOt qua k711im sic k/11oく
x6t nglliem phm cia chi cc s6 va cia nguOi tham gia tnrc ti6p sh xuふ ,kinll
doanh th▼ c pham(C6xac nhan ctla co s6)
,
b)S01uOng h6 scy:01b0
-Th01 hln gitti quy6t:lo ngay lanl vicc k6 tir ngay nhan di hさ
―D6i tlFOng thTc hien thiltyc hanh chinh:T6chic
sc hgp le
‐Cc quan thlrc hien thi tuc hanh chinh:Chi cuC An toan ve s士 山thvc
ph,m_s6Y t61P H6 chi Minh.
―K6t qui cia viec thlrc hien thi t■ c hanh chinh: Gi∼ Ch続 g nhtt hOIC
vttbh n cha cゎ 」鈴ch血 g nhan
―Le
phi:
+PH th△ m x6thё sc xh cap」 行 Ching l■ ltt CO S6撼 llll doalll1 4ch Vり 狙
u6ng“ ditt ki“ an tOm thvc pham:500000d/1an/cO so
十Phi th△ ln dinh cO s6 kinh doanh dich、 電an u6ng:11罰 oo s6
Co s6 chO bien su飩 狙 san,b6p ant"thё ,llha hmg,khacll san du61 200
su嵐 五
n:500.000d
宙200 su嵐
Cc s6 ch6 bi6n sutt m sin,b6p h tap u16,nlla httg,khich s嬰
n d6n 500 su狂 狙:600000d
五
Co s6 ch6 bi“ su乱 狙 sh,bё p tt t“ th6,nha hang,m“ hs“ 會 500 su狂
an tr6 10n:700000d
+Le pH ctt Gitt ching nhan co s6“ diё u kien all toan thvc pham:
150000d/1an cap
¨Ten m,u dcn,miu tむ khai:
+Dm dё ngЦ cap Gi∼ cttng血 如 CO S6“ dё u hen an tottt“ c Phim
(M獅
1)
‐Yeu
cう u hoic diう u kien thTc hien thi tlc hanh chinh:kh6ng c6
-Cttn ci ph`PI′ cia thil t■ c hanh chinh:
*Lutt An toan thuc Ph△ m,c6hieu lvc n ngay 01 th“ g7nユm2011;、
*Nglli diJh S6 38/2012/ND‐ CP ngay 25/042012 cta Ch缶 山 phi ve quy
dinh Chi ti6t thi hanh lnOt s6 diё u cia Luat an toan tlllrc ph猛 ,c6hieu lvc tt ngay
ll thang 6 naln 2012;
Hさ
cご
獄選
Ⅷ昴itF汎 ∫
電 留綿Ъ
κ
ttl猛導
S篇 t露
an tom tllyC phttm d6i cO s6 kinll doadl dich VⅢ n u6ng.
*Th6ng何 149/2013/TT‐ BTC c6a Bo Tai chinh ng∼ 29/10/2013 ve Quy
知 tOan ve sinh thvc
dinh miC tllu,nop,quan l,va si dung phl,le phi quan l′
ph△ m,c6hieu
lvc ngay 16/12/2013
CoNG HOA XA HoICHU NGHIA VIttT NAM
Doc lap‐ Tゞ do¨
Hlnh phic
......., ngdy .... thdng .... ndm 20...
DoNDt NGHI
cAp CTAy CHTING NHAN CO SO DU DIEU KIEN AN TOAN
THU. C PHAM
(Dimg cho co sd kinh doanh dlch vu dn uong. th*c dn ctuong ph6)
Kinh gfti:
HQ vd tCn
cht co s6:
TOn co sd:
Eia chi tru sd (theo deng $; kinh doanh):
DiOn thoai: … … … … … … … …
・… ……Fax:
Dia cЫ cわ Gitt ching nhan sh xuttkinh dOanh(1):
Doal■ l
tllu dり
kien(trieu dong7thttg):… ……
………
………………………………¨…
。
rvc ti¨ :`… ……;gitt ti● :… …
s611r"g c6ng nhan宙 :… …
………………←
…
)
De nttiduoc ctt Gi∼ “
ching lultt co s6 di dieu kien an toan thvc phhl cho s加
xuな
なinh
dOallh:
′
`
ln toan thvc pham nhlr khi
Ching t6i caln ket duy tri cc s6 bao dam diou kiOnそ
dlFoC C“ Giay ching nhan va chiu hoan toh tr`ch nhiem vさ
nhlng宙 pham thco
quy dinh ctia ph`p luat
CHU CO S6
″護g″ ″
δ力
ρ″〃
6り
`ι
ノ
Vθ クrr)′ gツ ∂
ノ
カプ
Jケ ″
gた ブ府″
カグο
dク α
σ
α″力J/7'g/27“ ″ノ″″Sδ '"
``ノ
2.Thi tlc C'p d6i Gi`y ching nhan ccr s6 di diё u ldOn an tOan thlFC
Phim d6i v6i cic cσ s6 kinh doanh dich VI ttn u6ng thuOc thう m quyё n gitti
quyetcia Chiclc An toan vOsinh thTC Pham
―Trinh ttr thrc hien:
*Bu6c l:Cac cO s6
+Dich vり an u6ng dO cσ quan chic nmg Trtlng lrong va Thtt ph6 c¨
Gi∼ chmg nhan dう ng kソ khh dOanh;
十 Dich vv an uong do cc quan chic nう ng quan― huyOn cap Giay ching
nhtt dう ngけ kinh dOallll nhullg c6 quy mO cung c“ ● 300 su缶 五
ゴng∼ tr6 1o■
+Cc s6 cung cap suat an sttn;
+Dich v● う
n u6ng trOng cac benh vien,khu ch6 xuat va khu cong nghiep;
+Bむ m tap tlle,c狙 dn trong cac trtrぬ g da hoC,ca。 ぬng,trung c¨
chuan bi h6 sCythco quy dinh va nop h6 sσ tal BO phan tiop nhan va tra h6
so cta Chi c,c An toan ve sinh thvc pham (dia chi:S659,dlrむ ng Nguyen Thi
Minh Khd,Qu如
1),VaO C`C ng∼ lam宙 ec tir th`hal den tlli s加 (buOi S“ g働
07 giさ 30 phit d6n ll gio 30 phit,bu6i chiё u tti 13 gi0 00 phit d6n 17 giё 00
phit)
*Bu6c 2:Chi cuc An tott ve sinh thvc pham d“
thh day di C6a cac giaけ
tざ
血ねh6sc,ki6m
c6trong h6 so:
+Trumg h"h6so d∼ dti mcO qlly dinh thi Cわ Bttn nhぃ h6SC;
+Trtrい gh"h6sc chua d∼ di thi hu“ g dh t6 chic b6 sung va
thi∞
tra
sc
*Bu6o 3:Trong thOi gian 07(bり
h。
論
hも
)ng∼ lam viec,ko n ngけ ■
∞血れh0
d6i Gi∼ chmg nhan,ch ttc An tott ve Sinh thvc phim c6廿
`cl
cわ d&Gi∼ chmg nh“ chO CC S6
*Btr6c 4:T6chic chn ci vao ngay hOn tron Bien nhan d“ nhan k6t qu`
sO dё nglli cわ
nhem
giai quy6t t"BO phm tiф lnhan va tta h6 sc_chi clc An tott ve Sinh thv(
pham d6 nhan k`t qua giai quyet tlli tuc cap Gi`y ching nhtt cc s6“
phim
―Cich thic thlrc hien:Trlrc tiep tai tr,s6cia Chi cuC An to加
thり c Pham― S6Y t6 th激 血ph6 Hδ chf Min
_Thanh phan,s611rgng hO sσ
diさ u
ki∝
■ve
Sinl
an tott th▼ c
:
` '′
‐Dm dO nghid6i/C年
a)Thanh phan hも sc:
′
lai Gi∼
CCldiё u
ching mね
S6di
.
kien m t。 飾 tlau(
pham(theo Mau 2 ban halll kё m thco Quy6t dinll S6 1 4/2014/QD‐ UBND);
_Bien ban tllam dinh gttn nh`t(Btt saO C6 xac nhね cia cO S6ゝ
‐
Gi∼ ching
nh餌 CO S6“ diё u kien an tom tllvc phh(B“ g6c、
―Vtt btt h"phtt the hien sy tllay d01(Khi thay d6i ten cia doanll
nghiф hOIC々 a dOi Chi co s6,thay dOi d● chi血 ung khOng thay dOi vittf Va tOれ
bO quy trinh sh xu乱 ,kinh doanh thvc Pham)(Ban saO c6ng ching);
、
∫
phmn:1:i霊 ::」;11∬:iitttll群
ま :配l::鷺
[I紺ヽ
1:∫
x`c nhan cia cO s6).
b)s611rOng hさ so:ol bo
‐ThM hln giう i quy6t:o7ng∼ 1油α宙 eC kё tt ngけ nh如
lill:::『 ::
hも SC・
―D6i tlFCrng thTc hiOn thi tvC hanh chinh:T6chtc
“
c
An
toan
ve S血 thvc
‐Cσ quan thuc h10n thi tvc hanh ch`nh:Chi c■
phim_s6Yt6 TP Hも chi Minh、
‐K6t qui cia宙 ecthTc hЮ n thi tIC hanh chmh:Gitt Chmg nhan hoac
van ban n choicap glay ching nhan
」
%円 胤
Ψ∬
璽W:″ 出鵠譜希∫
+∵ Itimx6thoscxincapgiaychmgnhalcos6kinhdoanhdichVuan
Sienm碗
u6ng撃
血
vc p血
150000d/1狙 cゃ
_Ten mau dcrn,mintむ khai:
+Don dё nghi cap d6i Gitt clling出 ¨ co s6 di dё u ki“ an tOm thvc
ph△
m鳴
電iu
holcdiさ u kien thTc hien thi tlc hinh chinh:
十Gi∼ ching
nhぃ CH dlroc d&biconぬ dh烈■
t詭
鮒留お願計鷺
ど鳳Ⅷ 濡
i″ 織
鳥‖
chぶ 馘
:
pham
―Cttn ci ph`pl′ cila thil tlc hanh chinh:
*Lutt An tott thvc ph△ m,c6hieu lvc n ngay 01 tll`ng 7nう m2011;、
*Nghi dinh S6 38/2012/ND― CP ng∼ 25/04/2012 cia Chinh phi ve quy
dinll Chiti6tthi hanh mot s6 diё u cia Luat an tom thvc phi血 ,c6hieu lvc n ng貯
*嚇 砒
油И
2∝ ″
Q)鵬Nl躍
1l thing 6 nam 2012;
Hさ chi Minh vё
an to狙
ぬvc
宙eC ban hanh Quy dinl
pham d6i co s6 kinh doanh diCh Vり
′
aF淵器選
駕
昴
鞘
独 u6ng
、
*ThOng tu 149/2013/TT‐ BTC cia BO Tai chinh ngtty 29/10/2013 ve Quy
dinh mttC thu,nop,qu加 けVa si dwlg phf,le phi qumけ An toh ve sillh thtrc
ph猛 ,c6hieu
lvc ngay 16/12/2013
CONG HOA XÅ HOI CHi NGHIA VttT NADI
Doc lap¨ Tr do‐
Hanh phiC
DON DЁ NGHIDO1/CAP LttI
GIAY CttG NllAN CO SO Dも DIЁ U KEN AN TOAN THUC PHAM
Kinh gil・ 1:
″′
a″ 滋 ′
ゎ
′
カ
ルg″ 力
″ε
σs∂ 励″ど
γヵ
′
″α
ο
σ92α ″ο
′
′
り
βO″ σ
″ G′ みι
“
s6… … …
… …… …daduoc ctt Gi`y chttg nhね cos6 di dё u H“ an
tott thり c pham s6… …
…cia
………………,ngり ……tll“ g… …nユ
Cσ
m…
H6sO dё nghi d6ycap lai Gi'y chthg lnhtt baO gom:
l Dσn dO nglli d6i Giay ch● ng nhね co s6 di dieu kien an t。 激lthvc pham
2
3
4
Ching t6i cam k`tthlrc hien cac quy dinh diё u kien an toan tlllrc pham tai co S6
1
‖紫』サ
:淵 寵 瑞
器 空器 撃棚 lh唸
ぬ¨ 狙 わ狙饉ぬ 血rm"
CHU CO SO
的 ″4あ 22g″ 〃
T励
■
C dpい 0行
“
gぽ
ぬ
血
ph△ m d6i v6i c`c ccF S6 kinh doanh di
鳳躍T∬∬∬
器跳
m
quy6t cia chiclc An toan ve Sinh thlFC Phう
―Trinh tr thTC hien:
*BIr6c l:Cac cO s6 da dlFoc chicuC Alltoan ve sinh thvc phh cわ
Giあ
ching nhan cO s6 di diё u kien an toan thvc pham trtr6。 o6thttg tinh d6n ng■
Gi∼ chmg nll∼ l h6t h押
chuM bihさ sctheO qw anh va nOp hも sc tai Bo phan tiあ nhtt va tta派
sc cia Chi cuC An tom ve sinh thvc phim(dia chi:S659,dumg Nttyё n Thi
)
Minh Klld,Quね 1),Vあ CiC ngむ nm viec n thi hai d6n thi s加 (bu6i sttg ir
07 gi0 30 phit d6n ll giё 30 phit,bu6iぬ
phit)
iさ
u●ン13 gi0 00 phit dё n 17 gib 00
*Btr6c 2:Chi c,c An tom ve sinh thuc Phim ti6p nh“
tinh day di Clia cac giay tさ c6trong hさ
‐
Trtrmg
Sti肥
hも
so,ki6m trl
hop hも sO d∼ di theo qu
―Tmong hop h6 scr chua day di
:iffil:i1111)::tilι vah。
か
1
thiOn l10 sc
*BIF6C 3:
―Trong
thdi gian 05 ngay lam viec k6 tir ttli nhan di h6 scy,chi cuC A〕
tom ve sinh thvc ph△ m th△ mx`ttinh h"le Cia h6 sc va tllong b60 bttg vtt ban
cho cc s6 n6u hさ sO khong hop le
―
N6u qua 60 ngay ko tir ngay nhan duocthong b`o hё so khong hop le n6o
ccsOh6ngc6phtthⅢ hayb6 SЩ g,hOan cHnh h6 sc tllco yeu cau th ch cuc
Antom ve sinh thvc pham sC hu′ ho SC
_sau ni c6 k6t qua th△ m xё thも sc hOp le,Chi cuc An toan ve Sinh thuc
phamla暉
iぶ 淵 聰1∬ 脚 鳳pham ico quy an,cH∝
躍
ching山
Antott ve dnh ivc Pham c△
i」
p Gi∼
れ
c
ChO CO S6
+Trtrollg hop co s6 chtra di dieu kien an toan tlluc phanl,cc so phai hoan
thi"Cac yeu ch cia Doan thttm dinh(thδ i gian khOng qu`60 ngり k6籠
ngら y
fT蹴 麟胤驚鳳1∬紺盟毯
舞」鮮:鼎 拙霊糖ピ:
phim cia dOh th△ m dinh lan trtr6c
+Truё ng h9p co s6 khOng dat ycu cau ve diou kien an toan thrc pharl,
薄:蠍乞
}椛
li弊:遺 縦
壷1縦∬揮ぷ
善
nhan
*Blrdc 4:T6chic cこ n ci vさ o ngay hcn trOn Bien nhan den nh“ ket q1la
[
塊乳欄l譜 濯氏u尋 盟ごiぷ :亀 硯糧世
常
:鯖濃黒懲
an tOan thvc pham
―Cich
thic thTc hien:TШ cti“
伍
VC p究
:i躍躙欝WMhh
謂」
の
t■
tru s6 Cta chi∞ c An tott Ve Sinh
lbatttptillttS::i`y ching nhan co s6 di diё
(thCO Ⅳ15u l duoc ban h計 山
kё m
m
u kien an toan thvc ph△
thco Quy6t dtth 14/2014/QD‐
UBND)
gittI癬
赫
脚犠欄棚illttlTtt」
Hen■
cxmgqu迪
を
翼:露 批り
謄譜雛l∬ ∬
蹴讐∬:婦 ′
j織
p蝋
血
∫
熙W輩 鰹
1脚
職場
ngtrOi ttc ti6p san xuat,kimldoanhthvi::ililsaogi`yx`c nhan(c6x'c nhan
十D6i
v6i co s6 dtr6i 30 ngtrbi:ト
cia co s6洸
+D6i v6i co s6 ti 30 nguOitr6 11
.N∞
、
dal■ SiCh da duOc t¨
hu猛
(C6
x,c nhan clia ccy s6)
k士
血dol:蹄:ipl:illli::L::糧 f:IC°
mg mo←
“
ph△ m
S6Va cta ngubi ttc ti6p san xuat,
鳥盤
wiabξ 譜
」
umy品 1■震
c ttnぬ ■
動岬
d6i v6i nhthg ving c6 dich benlltieu ch∼ dang luu hmh thcO cOng b6 cta
B6Y tO:
+D6ivd co s6 du6i30 ngud:Nop ban sao gitt x`c nhね
(C6xic man
cta cc s6):
適nま i計 詰:∬ lit:乱『tlλ 灘織甜凛躙 漁鵠
doanh thvc ph絲 (C6xac nhan ctia cO s6)
b)S61tFCyng hё sc:01 bo
‐Thい han gili quy`t:lo ngay lanl viec kO tき ngay nhan di hも sc h9p le
―D6itwσ ng thvc hien thiltvc hanh chfnh:T6chic
‐Cσ quan thTC hien thi t■ c hanh chinh:Chi cuc An toan ve Sinh tlltrc
phim一 s6Yt6 TP Hさ chi Minh
httn thi tvC hanh chmh:Gi∼ Chmg nhtt h。 IC
gltt Chmg nhね
―K6t qua cia vЮ CthTC
vmbh nぬ 6i cゎ
ncわ 」cttngnunctt
l留 ‰m tth赫 対
∼
u6ng dli diさ u kien an toan thり c ph△ m:500000d171う ″cc s6
H血
血4ぬ w狙
“
+Phitham dinh cc s6 kll■ l doanh dichヤ u an u6ng:1 lan/cO s6
Co s6 ch6 bi6n su`tぅ n sin,b6p an ttt thё ,nha hang,khach san dlr6i 200
suふ
五
n:500000d
10
Co s6 che bttn suat h s狙 ,bф ttt“ the,nha httg,khach s聟
■ 200 sua
狙 d6n500 sui ln:600000d
Cos● ch6 bttn su乱
mt“ シlen:700.000d
狙sin,b“ anゅ
tllё
,nha hang,kh“ h san籠 500 suふ
+Le phi cap Gi`y ching nhtt co s6 dti diё u kien an toヵ n thvc phim:
150.000d/1m c“
¨Ten mau dm,mau to khai:
+Don dさ nghi cゎ Gi`y chmglllm co s6 di dё u nen antom th,c ph△
(Mau l)
¨Yeu cau hottc diOu kien thlrc hion thiltvC hanh chinh:kh6ng c6
m
-Cttn ci phip l′ cila thil tlc hanh chfllh:
*Lua An toanthvc pham,c6hieu lvc n ngり ol th“ g7nam 2011;
*Nghi di血 S638/2012/ヽ TD‐ CP ng∼ 25/04/2012 cia Chinh phi ve quy
dinhぬ itia thi hanh mOt s6 diё u cia Luat an tom tllvc ph価 ,c6hieu lvc n ngむ
1l thing 6 nこ n12012;
*Quyet dinh 14/2014/QD‐ UBND ngay 14Ю 4/2014 cia UBND Thtth ph6
Hも cH Minll vё 宙eC ban htth Quy att cap」 行 ch品 g nhan co s6 di dё u Hen
an toan thtrc phanl d6i co s6 kil■ h doanh diChヽ m all u6ng
*Th6ng ur 149/2013/TT‐ BTC cia Bo Tai chintt ngay 29/1072013 vO Quy
dinh miC thu,nop,quan ly va si dung phi,le phi quan l′
An toan ve sinh thり c
phim,c6hieu ltrc ngay 16/12/2013
CONG Hё A XA HOICHU NG面 A VIET NAM
Doc lap‐ Tr do―
Hanh phiC
力d′g
, 4gqノ … ′
″夕 2θ ¨
“
DON DE NGHI
cAP GIAY CH6NG NHAN CO SO Dも DIЁ U KIEN AN TOAN TH」 C PIIAM
g′ み
σs∂ ″″
カグο
α″
力″ε
みッ
″ グ′麹き
γa″ δ″
の
μ))′ gο 力οο
、 ′力
“
Kinh gfti:
Hg vd t€n chrj co sd:
Tdn co s6:
Dia chi tru sd (theo dAng lcj kinh doanh):
Dien thOal: … … … … … …・… …・… … Fax:
Dia chi Cわ Gi∼ chmg nhan sh xuaプ k皿l doanh(1):…
Doanh tllu dv ki6n ctrieu dも nま httg):…
…………………………
………………………
…
………
…
…………
s6b"g c6ng血 缶宙e■ .… ………… (呻 Ci“ =… ……
→g“ ● :… …)
chttg nhね
Dё nghi duoc cap Gi∼
CO S6 di diё u
kien an tom血 vcphh
chOs“
“
xuat/kinh doanh:
u kian an toan thvc phim nhtrldli
han Va chiu hOan toan trich nhienl vё nhing vi pham thCO
Ching t6i cam k6t duy tri cO sO blo danl diё
li;Li]:£ Rf署
置
CHU CO SO
″&♂ ノ
′
巧力
ρ彪779
の′
gり 方″みJο α″み″〕g力 ′“
ノ
V∂ ″
)4gッ ∂ブ
カメググ
″
″αο
″J″ ″s∂ "
“
``リ
11
,
B.Thi,c hanh chhhthu∝ 伍
m quメ n ttiqu≠ tdallBNDquan… httF
う
Thil tlc C`p Gi`y ching nhan cσ s6 dil diさ u kien an toan thvc
1.′
PhaT d6i v6i cic cσ sι kinh dOanh dich Vv ttn u6ng thuOc thう m quyう n gili
quyet cia■ IBND quan‐ huy9n
‐Trinh ty thTc hien:
*Blr6c l:Cac co s6
+Dich vり m u6ng c6」
ching nhan dttng ky kinh doanh do qu如 ―
huyOn cap hoac kh6ng co glay ching
∼ nhan ding k′ kinh dOanh co quy mO cung
100d6n dlr6i 300 su`t/ngay;
十 Bep an tゎ the trong c`c trtrang mau gil。 ,tieu hoc,trung hOc co s6,
trung hOc ph6 thong;
+Dich vり n`u thue dim tiec di dong・
cap tき
chutt b!h6sc tlleo quy ttnh va nOp h6 sc t"BOphtt tiф nhね va tta hも
sc cia UBND quan‐ huyen,vao c`c ngay lam宙 ec uし tll`hai d6n tll● s`u(bu6i
sttg n 07 gi0 30 phit d6n ll gib 30 phi,bu6i chiё u n 13 giさ 00 ph乱 n17
gi0 00 phit)
*Bu6c 2:UBND quan‐
huyen tiф
血an
“
h6 sc,H6m tra tinh dう y tt cia
cac gi∼ to c6廿 ong h6 sα
+Trtrい gh"hさ
dけ di thco qlly anh th cゎ Bien nhan h6 s%
+Tnrcrllg h9p hO sc chlra d∼ dli th〕 hlrong dan tO chic b6 sung va hoan
thien h6 sc
sσ
*Bu6c 3:
‐Trong
n klli nhan di h6 sc,uBND qu“ ―
huyen th△ m xa tf山 h"le cia hも sc va th6ng b40 bttg vぅ n bm cho cos6 n6u h6
thbi gian 05 ngay lam viec kё
sc khOng h9p le
‐N6u qu`60 ngay k6 i ngay nhan dLroCthOng b4o hさ
khong hgp le n6u
co s6 khOng c6 phtt hも ihり b6sung,hOom chinh hさ sO thcO yeu c2h thi uBND
quan― huyen sё hu′ hさ SC
―Sau khi c6 k`t qua th△ m x6t hё sc hq,le,UBND qum‐ huyen holc co
quan dlroc 6y quyё n th△ m dinh cCys6 trong vё ng 10 ngay lanl viec
+Tmmgh"cc s6 di diё u kien an toan thvc ph缶 thco quy dinh,UBND
・
quan‐ huyen cap Gitt ch血 g nhan cho cσ s6
+Trucrng hQp ccy s6 chtra dti diOu kien an toan thvc pham,co scy phai h。 油
sσ
thien cac yOu ch cia Doan tlltt dinh(thbi gian kh6ng qua 60 ngけ k6tt ngり
tham dinh)uBND quan― huyen hooc cO quan duOc ty quyё n t6 cllic tllim dinll
lai khi cO s6 c6 vttn ban x`c nhan da hoan thien day dti cac you cau vё diou kien
an tom thvc ph△ m cta dOan th△ m dinh lan trtr6c
+TmOng hop co s6 kh6ng dat yeu cau vё diё u kien an toan thvc ph6m
UBND qu¨ ―huyen th6ng bお bttg vtt bh cho co quan qum l′ dia phuOng dё
gittn sit va yeu cau co s6 khOng duoc hoat dong cho d6n khi dtroc cap gi`y
ぬmg nhan Co s6 phtt nop● ihさ So d6 dugC xcm xa cゎ Gitt chmg nhan
13
昴 TT薔髄
静
出
pham
為f鶴穏
盤珈
nhan cO s6 di diё u ki(江 an tOan thuc
′
‐Cich thttc thrc hiOn:TWCtiOp taittt S6 Cia UBND quan―
_Thanh phan,s61uぃ g
h6Sσ
huyen
:
a)Thanh phan h6 so:
‐Don dё ngu cわ Gi∼ ching nhtt CO S6並 diさ u kttn an tOtt thvc ph△ m
UBND)
(thCO Maュ l dlroc ban h激 血 kё m thco Quy6t dlnh 14/2014/QD―
‐Btt sao(c6x`c nhan cia co s6)gi`y Ching nhan dう ng k′ kinh dOanh c6
赫g7課
漁:ti&u,dung cu baO dam aё u
1認 需:│:響 £
留憮∫
a co S6),baO g6m:
+Btt vesc dも thi6t k6 mこ tbふ ng
“Cta cO s6 Va khu.trc xung quanh;
十So dも quy trilll san xua thvc phan hoュ c quy trinh bao quan,phan ph6i
kien an tott tllvc ph加 (c6xic nhね
血Ⅲl織 盤庸 1森f盤 f紺 器計
紺淵l汎 ∴
嘩
a
lど
nⅣ oitrvc ti`p san xuat,kirtt doanh thvc Phaln:
+ E6i v6i co sd dudi 30 nglrOil Nop b鍋
saO gitty XiC nl■ ね
(C6xic nll餌
cria co sd);
+ D6i v6i co sd tir 30 ngudi tr6 1en:Nop danh SiCh da duoc ttt huふ (C6
xic nhan cia ccyS6)
‐Gi∼ x`c nllan di sic khoё
chi cc s6 va“ a nⅣ ci ttC hCp stt xua,
鳥畔
織:Ⅷ 継l鑑 鳳守I漱[attlltt」 T蹴詰
d6i v6i nhmg ving c6 dich benh ti“ ch∼ dang itru hmh tllco cOng b6 cia
B6Y te:
xac nhね (c6xac nh餌
+D&v“ co s6 dud 30 ngud:Nop btt SaO」
phム m
∼
ctia cc s6);
遣nょ計譜:∬ lft:載『tlλ 灘織甜凛躙 漁鵠
doanh thvc ph加 (C6xic nhan c6a cc s6)
b)S611rKyllg hさ sc:ol bo
‐Thむ i hln giai quy6t:lo ngay lam viec k6 tir ngay nhan di h6 sc hop le
‐D6itlFCng thvc hien thi tlc hanh chinh:T6chic
‐Ccr quan thり c hion thi tvc hanh chfnh:UBNI)quan‐ huyen
‐K6t qui cila vieC thTc hien thi tり c hanh chfnh:Giaけ Ching rttan ho4c
vう nb“ n ch6icap gi`y ching nll如
¨Le phf:
+Phithtt x&hも
sc xin cゎ gi∼ ching nhan co s6 kinh doanh dich vり
u6ng di diё u kien an toan thvc phim:5::i:lη
+Phithanl dinh cc s6 kinh doanh
考
I11組
狙
1 lan7co s6
14
Cc s6 ch6 Ы
6n su`tm sh,bф ttt“ tllё ,nha hang,khich san du6i 200
suat狙 ;cO s6 kinh doanh thic an dlrさ ng ph6 c6 vitri C6 dinh:500000d
Co s6 che biOn sutt m s独 ,b∞ 独 ttt the,nha httg,kll`ch s"會 200 sua
狙 n500 su嵐 狙:600000d
+Lc phi cap Gi∼ ching nhね CC S6“ dtt ki“ an tOm th,C pham:
“
150000d/1an cap
¨Ten inau dσ n,mau tむ khai:
+Don dё ntti cゎ Gi∼ ching nhぃ CC S6 di dё u hen an toan thvc ph価
(M詭
1).
―YOu cau hoic diCu lden thtrc hien thi tlc hanh chinh:kh6ng c6
¨Cttn ctt phip l′ cia thi tり c hanh chinh:
*Lua An tott tllyc pham,c6hieu lvc n ngay 01 thing 7 nttm 2011;
*Nghi di血 S6382012/ND‐ CP ng2,25/04/2012 ctia Chbh phi vO q"'
dinh chi ti6t thi hと 血mOt s6 diё u cta Luat an tott thvc pham,c6hieu lvc tt ngむ
1l thang 6 nう n12012;
*Quy6t dinh 14/2014/QD― UBND ngay 14/04/2014 cia UBND Thanh pho
Hё chi MiJh vё vieC ban htth Quy dinh cap gi`y ching nhan cσ s6 dli diё u kien
n u6ng
an toam thり c ph△ m d6i cO s6 kinh doanh dich vリ ユ
*Th6ng ttr 149/2013/TT― BTC cia Bo Tai chillh ngay 29/10/2013 vO Qu)
dillh micぬ u,nop,quanけ va si dung phi,le phf qu缶 ザ An tom ve sinh thJ(
pham,c6hieu lvc ng∼ 16/12/2013
1'
CONG Hё AXÅ ⅡOI CH6 NGHIA VttT NAM
Doc lap― TΨ do‐
Hanh phiC
DONDE NGHI
cAp crAy cHrNc NHAN co so DU pmu <rEN AN ToAN rHU. c puAv
@img cho co s& kinh doanh dich,,,u dn u6ng, th*c dn dwong phiS)
Kinh gfti:
Ho vd t6n ch[r co sd:
TCn co sd:
Dia chi try sd (theo d6ng ky kinh doanh):
………………………………F家
c"Gi∼ chmg nhan san xuat khh doanh(1):
Dien tlloai:
Dね cЫ
:
Doanh tllll dv ki6n(trieu d6nノ tll“ g):… ………
……
………………
…………
……
………
S01uc/1ag c6ng nhan vien:
Dさ
….… ……………(tryc
ti6p:. ..¨
¨
` ;gi`n
ti6p:
……)
nま iduoC Cわ Gi`yぬ 昴g nhan cc s6 di dさ u hen alltom ivcphh ChO
Й
xuat/1(inh doanh:
Ching t6i cam k6t duy tri co s6 bao dam diё u kien alltoan thvc ph△ m nhu khi
dtroc ctt Giay ching nhan va chiu hoan tOan trach nhiem vё
nhing vi pham thCO
quy dinh cia ph■ lu針
CHU CO SO
(lci ftn & ghi rd he ftn)
@ Ndu tuimg vdi dia chi ddng tqt kinh cloanh thi ghi "tqi tru sd"
[
2.Thi tり c Cip d6i ci`y Ching nhan ccrsa di diさ u kien an toan thTc
n uδ ng thuOc thim quyさ n gi6i
Phin d6i v6.i cic cσ sき kinh doanh diCh Vり 差
quyetcia UBND quan‐ huy9n.
_Tnnh tr thり C hien:
*Btr6c l:Cic co s6
+D“ hvり h u6ng c6 J∼ ching man dttgけ Hnh dOanh do qu餌 ・
huyOn cap hoac khOng co glay ching nhan dttng kソ kinh dOanh co quy mO cung
cap tt 100 dOn dlr6i 300 suaυ ngり
+B“ こ
n ttt th6榛 Ong cic trtrmg mh gi40,● 6u h9c,trung hoc cσ s6
trung hOc phO thOng;
+Dich vu nau thue dam tiec di d6ng
;
chu△ n bi h6 sσ thcO quy dmh va nOp h6 sc tai BO phtt ti“ nhね Va tta ha
ec n thtt hai d6n thi sん ュ(bu6
sang奇 07 gib 30 phit dOn ll giさ 30 phit,bu6i chiOu iン 13 gib 00 phit dOn 17
gi0 00 phit)
*Bu6c 2:UBND qu如 ‐huyen ti6p nllan h6 sc,ki6m tta tinh d∼ dLi Ci[
sσ
cia UBND qum‐ huyen,vao cac ngay lam宙
cac giay tO c6 trong h6 scy:
+Trtrmg h"hさ
sO day d6 thco quy anh tlll cわ Bttn nhan h6 sQ
+TШ ong h9p h6 soぬ ua
d'y di thi htrong dan tO chic bO sung va ho缶
thiOn h6 sσ
*Bu6c 3:Trong thё i gian 7 ngり lam viec k6ぬ ngay ti6p血 h6sc対 r
cわ d61 Gitt chttg nhan,UBND qum― huyen c6 tricll l■ liem cわ d6i Giあ
“
chttg nhね chO CO S6;trtrい gh"n ch6i phaithong b`o bttg vtt b“ cho co sa
V dO kh6ng cわ dふ Gi`y chmg nhan
*Blr6c 4:T6chic cユ n ci vao ngay hOn trOn BiOn nhan don nhan k&qu:し
giai quy6t tai BO phan ti6p nhan va tra h6 sc_uBND quan‐ huyen d6 nhan k6
qua giai quyet thi● cc“ Giay ching nhan co so do diCu kien all toh thり c
pham
―Cich tht thvc hien:Tttc」 ■t"ttt
_Thanh phan,s61ugng hさ
s6 UBND quan― huyen
sc:
a)ThaJh ph△ n h6 sc:
‐Don dさ nghi d6i/c年 1■ Gitt ching nllね co s6 di diё u kien an tott thぃ
phttn cthco Mlu 2 ban hanh kem thco Quy`t dinh s6 14/2014/QD― UBND);
‐BiOn ban thttm dinh ganコ 山
‐Gi`y ch昴 g llhね co s6 di diё
u kien
`t(Ban
saoalltoan
c6 xac tllvc
nhan
,
ph`面
cia co (Bh
s6);g6Cゝ
―Vttn bh hop phtt th6 hi“ sl thay d6i(Khi tllay d6i ten“ a doanlt
ngll10p hoaυ va doi chi cc sσ ,thay d6i dia chi nhlFng kl10ng thay dOi vltri va toさ 1:
bO quy trinh san xu嵐 ,kinh dOanh thvc pham)(Ban saO c6ng ching);
‐Gi∼ x`c nhan di sic kh6c,tap huin kiё n thic vё an toan ve shh tlllrt〕
pham“ a chi co s6 m6i dOi v6itコ ばmg hop th`y d6itOn chi cc s6(Bh SaO c()
x`c nhan ctia cc s6)
b)S61ucyllg hδ so:ol bo
17
van
…ThM h,n gili quy6t:o7ngay lam viec tt tt ngけ nhね di h6 sc
‐D6i tlFCrng thvc hiOn thi t■ C hanh chinh:T6chic
‐Cσ quan thり c hien thi tlc hanh chinh:UBND qu鍋 ―huyen
‐K6t qui cia viec thTc hien thiltlc hanh chinh:Giay Ching nhan hottc
hOi cap glay ching nhan
ban tt ё
¨Le phf:
+Phi m△ m x6thも sc xh cip gi∼ ching nhtt CC S6 kinh doanh dich w狙
u6ng di ditt kien an toan thvc pham:500000d/1an/co s6
+Le phi c△ p Gi`y ching nhm co s6出 diさ u ki“ an tOtt thvc pham:
150000ご lan cap
_Ten mau don,m5utむ khal:
+DKyll dё
ph△ m(Mau
‐Yeu
ngu Cap d&Gi∼
ch昴 g nhtt CO S6動
2)
ёu
Hen an tott thvC
“
cう uh。 ,c diら u lden thvc hien thi tlc hanh chinh:kh6ng c6
-Cin ci ph`pl′ cila thli tvc hinh chinh:
*Lutt An tott thvc phう m,c6hieu lvc n ngけ ol thttg 7 n狙 12011;、
*Nghi dinh S6 38/2012/ND― CP ngり 25/04/2012 cia Chinll phi ve quy
dinh Chiti6t thi hanh lnOt s6 diё u cia Luat an toan thり c ph鍋 ,c6hieu lvc tき ngay
ll th鈍 6 nam 2012;
′
*Qw&“ 血
И
2∝ ″
Q)UBttn稲
Hも chf Minh vさ
宙eC ban hanh Quy(
¶盤
碁
昴iV温 IW認
an toan thvc pham d6ico s6 kinh doanh dich vu an uong
*Th6ng ttr 149/2013/TT… BTC cia BO Tさ i Chinh ngay 29/10/2013 vc Quy
dinh miC thu,nop,quan l′ va si dung phf,le phf quanけ An toan ve sinh thvc
phim,c6hieu lvc ngり 16/12/2013
18
CONG HOA XA
ⅡOICH6
Doc lop― Tr dO―
NGHIA VIET NAM
Hlnh phiC
Dor/cAp lar
ctAv cruNc NHAN co so DU otEu zugN ali roaN rsu. c psArr,r
DCrN DE NGHr
Kinh giri:
″ε
σ9γ α
″ι
″ s∂
σ∂
′
″ Gメ ″`カ ルg″ Й
`σ
"″
ど
″た
ノ
ηα
″わa″ r774ρ ヵ
乙
′
り
Co scy… ……………… da duoc cap Gi勾 /chttg nhm ccys6 di dieu kien all
toan thvc phim s6… ……………… ,ngむ ¨
……th“ g… …nim… ……c6a
H6sO dё nghi d6ycapぃ Gitt ching山 ねbaO gom:
l Dm dё ngЦ dふ Gi∼ ch● ng nhね CO S6 di dё u hen an tott tllvc ph△
2
m
3
4
Ching t6i cam ketth,c hien cac quy dinh diOu kien an toan thvc pham tai co s6
trong qu`trhh san xuat,kinh doanh cia minh va chiu hoan toan trich nhiella ve
nhing vi phaln thco quy dinh cia phap luat
CHU CO S6
ι
為あ慇 ″リ
的 ′
19
電
面mlttittctttsrittltti出
ICttSi翼 亀鑑T∬ ∬
器
huyen
quyet clia uBND quan―
¨Trinh tr thvC hien:
*Bu6c l:Cac co s6 da ducc uy ban nhtt d“
Qu¨ ‐huyen
cap Gi^ア
ching nhan co so di diё u ki(h an toan thvc Phh tロ ェ
6c o6 thing tfnh d6n ngむ
Gitt chmg nhね h6t han,ぬ utt u hも sc tllco quy萌 nh Va nOp hδ Sc● Bo phal
=
nhね vatta hё sc cia uBND quan‐ huyen,vao cac ng∼ lh宙 ec n thi hai
d6n thi sau(bu6i sangゴ
u t,13 giで ソ
'o7gi0
30
phit
d6n
ll
gio
30
phit,bu6i
chiё
00 phit dOn 17 gib 00 phit)
tiф
*Bu6c 2:UBND quan‐ huyen i¨
nllan h6 sc,H6m tra tinh dけ
mc力
1
cac giay tO c6 trong h6 sc:
+Trumg h"h6sO d,y di hcO quy anhth c“
+Trtrcyng h9p h6 sc chlra dむ
thi“
Bttn nhan hё s%
di th〕 htrcyllg dan t6 chic b6 sung va hobl
h6so
*Blr6c 3:
‐Trong thOi gian 05 ngay lanl viec ko tt khi nhan di h6 sc,UBND quan‐
huyen tham x6ttinh hop le cia hさ
sc va th6ng b`obう ng van ban cho cO s6 n6u ht)
so khOng hop le
cc sё
―Neu qui 60 ngay koは ngり nhね duoC thOng b`o h6 sα tti6ng hop le n61
kl10ng c6 phh hbi h賀 ァb6sung,hOan chinh h6 sc thcO yeu cau thi uBNI)
quan‐ huyon se huy hも
s。
.
―Sau khi c6 k6t qua thim x6t h6 sc hOp le,UBND quan‐
quan duoc iy quyさ n
th△ nl dinh cO S6 trong vё ng
+Trtrい ghく P cc s6 di diさ u kien an tott
quan‐ huyen cゎ Gitt ch品 g山 an cho co s6
huyen holc c(,
10 ngay lanl viec
thvc ph△
m thcO quy dinh,UBNI)
+Trtrcng hcp ccy s6 chtFa di diOu kien ala toan thvc pham,cO so phai hoall
thi“ Cac yeu cな u cia Dom tham dinh(thbi giall H16ng qu`60 ngけ
k6t)ngと ァ
tham diJ.)uBND qum‐ huyen hoac cc quan duoc iy quyen t6 chic tham diJl
lai niccs6 c6 vm bh x`c nhれ da hOan山 怜n dtt di C`c yeu ch vё dё u kial
an tott tllvc phh cia dOm thttm dinh lh trtr6c
+Trtrさ ng hgp co s6 kh6ng dat yeu cau ve diou kien an toan thvc phalol
UBND qu飩 ‐huyen th6ng b`ob:ng v激 lban cho cO quan qum l′ dia plllrcyllg dS
I
」
。c ho¨ dOng chO d6n ltlli dtroc c昴
」全
`m gnhan
Sit Va Co
yOu s6pha
c,u cO nOpldh6
s6 kla6ng sOd6
dす dugc xcm xa cap Gtt ch血 g山
ch血
れ
*Bu6c 4:T6chic chn ci vao ngay hOn tren Bien nhtt d6n nhtt k6t qui
glai quyCt tal Bo phtt ti6p nhan va tra h6 scy―
UBND qu抑
qui」 ai quy`tth“ cCわ Gi∼ ching man co s6動
‐
huyOn de nhan ket
dё u nen all tom thⅢ 3
pham
―Cich thtt thuc hien:Tttc ti6p taitru s6 cua UBND qu如
―Thな nh phin,s61ucng hさ sσ
―
huyen
:
a)Thanh phan hら
sσ
:
つι
nghi cap Gitt chttng nlltt CO S6“ diさ u hen antom thvC ph獅
UBND)
(thCO M詭 l duoc ban hartt kё m thco Quy6t dinh 14/2014/QD‐
‐Dm dё
gi:豪
面
illttl‖ 胤
螂
鮒
脚鞘
鱗
Henl蹴
il
讐∬:鑑 譜譜躍l∬ 漱翼:ポ 批vc xung甲 赫
│′
;
1△
m hOic quy trinh bao qu“ ,phtt phOi
tch`t,trang tlli6t bl,dllng∞ cia co s6
Dvさ an toan thvc phanl cta chi co s6 Va
nⅣ oi mcti6p san xuat,kinh doanh thvcI::鵠
+DOi v6i ccl s6 du6i 30 ngtTbi:ト
sao gi`yx`c nhan(c6xac nhan
cia cc s6);
十D6i
v6i cσ s6 n 30 nguOitr6 10n:NOp dallh Sach da dtroc tap hu伍
(c6
xac nhan cia co s6)
S6Va cia ngtroi twC ti6p san xu狂
kinhdolifI:l:::1:RIlli:lli:塊 fllC°
dtTい g rtlot← a,ly tttc khua■ vatlluonghrも :::Intl∫ lll∵ rT:,Iff益
,
犠
露
phim d6i v6i nhing vling c6 dich benh tieu chay dang ltrtl hanh thcO c6ng bO ctia
B6Y tO:
+D6i v6i co s6 du6i 30 ngu01:Nop bる n SaO gi∼ xac nhね (C6xic nh神
ctia co s6);
xa n」 i計
『糧
λ酬織甜凛電t紺 轟鵠
ftl乱
認f:∬ よ
。
doanh thlrc ph:温 (c6x4c llhい cia CO Sの
b)s61ucllg hも sC:ol bo
―Thむ ihan giう i quy6t:10 ngay lam viec k6tt ngay nhan di h6 sc h9p le
‐D6itumg thTc hien thilt■ c hanh chinh:TO chic
―Cσ quan thり c hien thi tuC hanh chinh:UBNI)quan‐ huyen
‐K6t qui cila vieC thり c hien thi t,c hanh chinh:Criay Ching nha.hoic
van ban n choi cap glay ching nhan
』まな
mx`t
h6 scy xin cap glay ching nhan co s6 kil■ l doanh dich Vv帥
u6ng di diさ u kien an lom thvc phim:500 000α lan/cO s6
+Phithaln diJl cO S6 kinh doanh dich Vり an u6ng:11揃 cO S6
+Iづ
n sln,b“
Co s6 ch6 b“ n su猛 ュ
su乱
狙t“ th6,nha
hhg,晰
狙 :500000d
並
選 :路 算 i野 錨
狙 d6n500 su嵐 ln:600000d
躙
患
1凝
鮒
`ch san dua 200
i肌
露
‖
つι
+Le phi cap Gi'y cmng llhtt cc sO山
diё u
kien all toh thり c Phim:
150000d/1狙 c帥
_Ten mau dσ n,mau tb khai:
十 Dcyll dё ngH cゎ Gi`y ching nll“ cc s6“ dё u
(M加
kien all toan thvc ph△
m
1)
‐YOu cau h。 五c diCu kiOn thuc hien thi tuC hinh chinh:Giay ching
nhan co s6 di diOu kien an toan thvc phanl het han
¨Cう n
ctt phip l′ cia thi t■ c hanh chinh:
*Lua An toh tllvc pham,c6hieu lyc tt ngay 01 tll“ g7nttm 2011;
*Nghi dinh S0 382012/ND― CP ngけ 25/04/2012 cta Chinll phi ve quy
di血 Chiti6tthi hanh mOt S6 diё u ctia Luat an toan thvc ph△ m,c6hieu lvc ti ngり
1l thang 6 nう n12012;
*QuyOt dinh 14/2014/QD― UBND ng∼ 14/04/2014o6a UBND Thanh ph6
Hδ
cH Mhh vё vrc ban hatt Quy dinllCap」
ching lllltt co S6 d6 diё u kien
an toan thvc phim d6i cO s6 kiri doanh dich vu ∼
an u6ng
■ThOng tlr 1492013/TT‐ BTC cia Bo Tai chil■ l ngay 29/10/2013 vO Quy
dinh miC thu,nop,quan l′ va str dung phf,le phf qu`nl′ Al1 loan ve sinh thvc
phanl,c6hieu lvc ngay 16/12/2013
21
CONG
ⅡOA
XA HOI CHU NGIIA VIET NANII
Doc lap― Tr do‐
Hanh phiC
. ¨, ″gり … r/2`れ g ¨77これ 2θ
DON DE NGHI
CAP CIAY CHLrNG NHAN CO SO DU DIEU KIEN AN TOAN TH“ PH」 ヽ
4
乃ッ
/D)4g ο
み
οσ
σs∂ ″ 力dο α″力″ι
クク′Zδ 4g.め た ク″励ぞ
“
み
の
"ag′
Kinh grli:
Ho vd t€n chri co sd:
..........:.............
TCn co
Dia chi tru sd (thco d6ng k7 kinh doanh):
sd:
¨ ……………¨ ¨
Dien thOal: … … … … … … … … Fax: ………
…¨¨¨
D● cm c`p Gi∼ chmg nhan san xu`υ kilul dOanh(1)=… …………………………
Doanh tllu dv kien(trieu d6ng7th“ g):… …
……………………………………………………
宙er… ……………… (tWC
i● :… … )
;」
d“ =… ………
pllh cho sヵ
Dё nま i dtroc c`p Gi∼ ching nhね CO S6 di dё u nen alatoan ivc“
xuat/kinh doanh:
s611r"g cOng llll加
l
Ching t6i cam k6t duy trl co s6 b6o dam diё u kien alltoan tllvc phttm nhu khi
dtrgc c“ Gi`y ching nhan va chiu hoan tOan trach nhiclla vё nhing vi pham thCC
quy dinh ctia phap luat
CHU CO SO
の
ra′
&gみ ブa
r・
あ
ρ″り
@ NAu ffimg v6i dia chi ddng lgt kinh doanh thi ghi "tqi try s0"
23
C.Thi t■ c hanh chinh thuoc thanl quyen giai quyCt cia Uy ban nhan
dan phlFむ ng_xa,thi trin:
1. Thi tlc Cap Giay chttng nhan cα s6 di diCu kien an t。 ぅ
It thlrc
n u6ng thuoc tham quyln giai
Pham doi v6i cic cσ s● kinh doanh dich Vり 五
quy6tcia uBND phlrし ng… xら ,thi trin
…Trinh tr thぱc hiOn:
*Btr6c l:CO s6 kinh doanh dich v,an u6ng c6 hoaC kh6ng oo glay ching
lllan dttg tt ki血 dOanh c6 cOng sutt cung cap du6i 100 su△ thん gり ,ChuM bl
hも sc thcO quy dinh Va nop hさ sc tai BO phan ti6p nhan vatra h6 sc cia uBND
phuёng― xa,thi trin vaO c`c ngay lam宙 ec tt tht hai d6n thi sau(bu6i Sing til
07 gi0 30 phit dOn ll gi0 30 phit,bu6i chiё u n 13 gi0 00 phit d6n 17 gi0 0C
pht)
*Blr6c 2:UBND phtrcyllg―
xa,thi trそh
tiep nhan h6 sc,kiOm tra tinh d、
du cia cac giay tさ c6trong h6 so:
+Tmmgh"h6sc dさ y
+Trtrmg h"h6sc
dithcO quy anhtlli ctt BЮ n nhanh6 s%
cllua dむ diぬ l hu“ gめ n t6 chic b6 sung va h。 汁
thiOn h6 sc
*Bt16c 3:
―Trong thOi gian 05 ngり lam vicc ke ttr klli nhtt di h6 sc,UBNE
phu伊 lg―
xa,tlli trtt thttm x6t til■
lh"le c6a hё sc va thong b`o bttg vh b缶
cho ccys6 n6u h6 sO khong h9p le
‐N6u qu`60 ngむ k60 ngむ nhね duoC thOng b`ohさ so鳳 16ng
hq)le n6し
ccy sO khOng co phan hoi hay b6 sung,hoan chinh ho sc thco ycu cau th〕
phtrさ ng― xa,thi tran sc hu′
uBNE
h6so
‐Sau ldli c6 ket qua tham x6t h6 sc hq,le,UBND phtrむ
lg‐ xa tlli trar
h00C CO quan dlroc uy quyOn tham dil.h CO SO trong vOng 10 ngay lanl viec
+Trtrolag hop co s6 di diOu kien an toan thvc pham thco quy dinh,UBNEI
ph亡 mg‐ xa,tlli trtt Cap Gitt ching nhれ cho cO S6
+Trtrё ng hOp cc s6 chlra dli diёu kicn an tOan thvc ph△ m,ccy s6 phai h。 計
thien cac yOu chu cia Doh tllttm dinh(thOi giall l■ 6ng qu`60 ngけ k6tir ngぁ
tllim dinll)UBND phtr前 lg― x5,thi tr6n hOぅ c cO quan dlrgc ty quytt t6 ch`(
thtt dinh lai khi Co s6 c6 vttn ban x`c nhan da hoan thien day di cac yCu cau v(
diOu ki(h an toan thvc phanl cia doan tham dinh lan tコ ピ
6c
*Blr6c 4:T6chic cttn ci vao ngay hOn trOn BiOn l■
gi“ quyet tai BO ph如 tiф
血an
va tta h6 sα
l力 n
d6n lian k`t quピ
_uBND phumg_xa,thi trm dt
nhan k6t qua giai quy6t tlli tuC C“ Giay ching nhan co s6 di diё u kien all toar
thvc pham
‐Cich thlic thuc hien:Trtrc ti6p tai ttt sO cia UBND phu前
lg―
xa,th
tr飩
_Thanh phan,s6111α ng h6 sσ
:
a)Thanh phan ho scy:
2ι
‐DKyn dさ
nghi Cap Gitt chmg nh“ CO S6 di d“ Hen antom ivC phh
UBIID)
g爛樹鮒
価
鐵
IttIT胤 ま
露
棚
蒔
よ
嘘
霧
(thCO Mau l dlroc ban hatt kё m theo Quy6t dinh 14/2014/QD‐
糧讐誂撫rttwT則 露静鮒
淵 飩蒟
+sσ
n■
d6 quy trinh san xutt thvc p〕
San:liIlilli‖
ti&謂
Ilili14il#:11]i甘
》
『
lillよ11見
:1譜
l:l:%a
+D6i v6i cc s6 dtr6i 30 narbi:Nop btt Sao gi∼ xac」lan(c6xic nh如
cria co sd);
+ D6i vdi co sd tir 30 ngudi tr8 l6n: NQp danh s`ch da dlroc tap huan(c6
xac nhan cia co s6).
′
′
kLttdOttLi:i::撃 lliま lttI::器
並Ong rt10t(ta ly tttc Hlutt va thtrα lgll減 li:き i電 :罷 │:IIittl
ph,m d6i v6i nhmg ving c6 dich benlltiCu chtt dang llru htth thco cOng bO“
a
BO Y te:
+D6iva cO s6 dua 30 ngubi:Nop ban sao gi∼
x`c nhね (C6xac llh絲
cia co s6):
減nii詰 詰:∬ lft:霊『tlλ 灘織響凛躙 漁鵠
doallh tll,c pham(c6xac nhan ctta co s6)
b)S61u"ghも sO:ol bo
―Thむ ih=n gitti quy6t:lo ngay l柿 viec k6 ti ngay nlntt di hさ SC hop le
‐D6ittFCnlg thuc hien thi tvc hanh chinh:T6chic
―Cσ quan thtt hiOn thi tvc hanh chinh:UBND phumg‐ xa,tlli tran
‐K61 qua cila vieC thΨ c hien thi t■ c hanh chfnh:Giay Ching nhan holc
van ban tき
ch6icap glay chhg nhan
」
+∵ ithimx6th6scxincapglaych血 g
u6ng di diё u kien an toan thvc ph△
nhan co sё kinh doanh dich Vv an
m:500000d/1an/co s6
+Phfthim dinh co s6 kinh doartt dich Vv tt u6ngi Co s6 chё
bi“ sutt m
馘 認 託譜
獅 鵠 郡∬}静fl」 TII思 ‖
e phi cap Gi`y ching血 如
+Iッ
│
150000d/1an cap
_Ten miu dm,miu tむ khai:
+Dm dё ngЦ cip Gi∼ ch価 g ttm cos6 di dさ u Hen an toan ivc ph△
(Mhl)
m
¨YOu cう u hOic diさ u kien thTc hien thilt■ chう nh chfnh:khOng c6
‐Cう n ctt phip l′ cia thi t■ c hanh chinh:
*Lutt An toh thゞ c pham,c6hieu lvc n ngり ol th“ g7nttm 2011:、
*Nghi dinh S6 38/2012/ND― CP ngけ 25/04/2012 cia Ch〔 nh phi vO quy
dimtt Chi ti6tthi hanll mOt s6 diё u cia Lutt an tOtt tlllrc pham,c6hieu lyc tき
И
2m″
ngay
ll thmg 6 nttn1 2012;
*Quy&anh
QD‐ UBNln阜
Hё chI Milll vё 宙cc ban hanh Quy dinl
alatoh thvc ph△ m d6i cO s6 kitt doallh dich Vu m uong
*ThOng〕J1492013/TT― BTC cta BO Tai chinll ngay 29/10/2013 vO Quy
dinh mtC tllu,nop,quan l,va si dung phi,le phf quttn l′ All toan ve sinh llvc
蹴胤離F汎 ∴響ぶ
需κ
phanl,c6hieu lvc ngay 16/12/2013
つん
CoNG HOA XA H91CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap― Tv do―
Hanh phiC
, 4gり … ″グ″g…
″ク 2θ
“
DON DE NGHI
CAP GIAY CHttG NIIAN CO SO Dウ
DIЁ U
OEN AN TOAN TIIIJC PttM
ρ )辱 ιЙοσσS∂ ″″力あ α′力″c/2ν ″夕′zび 嘔
た 夕″油さ
聰 ′みの
`み
Kinh giri:
He vd ten chri co sd:
T€n co sd:
Dia chi tru s0 (thco ddng lq, kinh doanh):
Dien thoai: …… … ………… … …………Fax: … ……… … ………¨ ¨¨¨¨¨…
………¨
D● cH cわ Gitt ch輛 g nhan stt xu`υ khh dOanh(1)■ …
…………………………
¨ ¨
¨¨¨
Doadh thu dv kiOn(trieu dong/th`ng): ¨¨………
…
……
……
s61trttg C6ng l■ ltt v“ n:… … …
… …… (tWC■ 6p・ ………;」 狙u“ :… … )
Dё nghi duoc cわ Gtty chttg l■ llan co s6 di dё u Hen antom ivc ph鍋 ch。 血
xuat/kinh doanh:
1
Ching t6i canl k6t duy tri cc s6 bao dtt diё
u kicn an tOan thり c phanl nhu k/11i
duoc ctt Giay ching nhan va chiu hoan tOan trach nhiem vさ nhtng vi pham thCC
quy dinh cia ph■ lu針
CHU CO SO
θ
″&g″ 巧 力″aリ
の ′
カグο
α″
力r/2'g/7ノ “
″d'12gり ″′
″′″γS∂ "
″αι
,Nat″ )″ gν ∂′
`ィ
27
2.Thi tvc C`p d6i Gi'y ch`η g nhan cc s6 di diさ u kien an toan thtFC
phttm d6i v6i cic cσ s6 kinh doanh dich VIう n u6ng thuOc thim quyё n giai
quy6t cia uBND phlrき ng¨ xa,thi trin
‐Trinh tlF thlrC hien:
*Blr6c li Co s6 kinh doanh dich Vvう n u6ng c6 hoこ c kh6ng c6 giay ching
nhal dmg k′ kinh dOanh c6 cOng suat cung cap dLr61 100 sua ttl1/11gay,chuall bi
hb sc tllcO quy dinh Va nop hも sc tai BO phい ti6p nlltt va tra h6 sc cLia UBND
:讐 品
慧
Ъ
iよ Tど を
品協l需留
:器ヽ
Ъ
ど
譜留♀
l#暫 l」 嘗
phit)
*Bu6c 2:UBND ph,い g―
xa,thi tr猛 ●6p nhan h6 sc,ki6m tra tinh dら
di cia cac giay to C6 trong hO sc:
+Tmmgh"hさ sc
tty di thcO quy anhtn cゎ BЮ nl■ ltt h6 s%
+Trtrong hop h6 sc chlra day di thi hucng dan t6 chic bO sung va hoan
tllien h6 sc
*Bu6c 3:Trong tl10i gian 07 ngり lam viec kё n ngむ ti6p nhtt h6 SC Xin
cap dふ Gi∼ ch血 g血 れ,UBND phuい g‐ xa,thi tr`n c6 tracll nhiem ctt d6i
Gitt ch血 g nhtt ChO Cost tumg h"n ch&phtt th6ng bao bttg vtt ban chc
CO S6け dO kl16ng cわ d6i Gi∼ c“ ng nhan
*BIT6c 4:T6chic cttn ci vao ngay hOn trOn Bien nllan den nha.k&qu`
gtti quy6t ta BO phぃ d“ nh“ va La hさ sσ _uBND phumg_xa,thi trtt d`
CS6 di dさ u ken ala toar
nh“ k6t qua」 quyCt th6● C Cap Gi∼ cttng nhぃ 。
thvc ph△
m
“
…Cich thttc thrC hien:Tttc ti`p tai tl■ lS6 UBND phtrき ng― xa,thi tr猛
―Thinh phan,s611r9・ ng hO sσ
:
a)Thanh phan h6 sc:
‐Don dさ ngЦ d6y cわ 1"Gi`y ching nhan co s6 d6 dё u Hen antom■ ぃ 〕
ph缶 1(tllCO Mh 2 ball ha血 kё m thcO Quy6t dinh s6 142014/QD‐ llBND);
―BiOn bin th△ m dinh gう
n nh豪 (BM saOc6 x`c nhね cia cO S6ゝ
‐Gi`y chmg nhan cc s6 dti diё u kien tan toh thり c ph△ m(Ban g6c);
‐Vin btt h"phtt th6 hien sy tllay d6i(ni tlltt d6i tぃ cia doal■
nglliep hoic∼ a d6i clllil cc s6,■ ay d6i aacH l■ llrng nong thay d6i宙
l
廿fvat。 缶
1
bO quy trinh san xuat,kinh doanh thvc pham)(Ban sao c6ng ching);
‐Giay xac nhan dti sic kh6c,tap hu`n ki6n thic vさ an tOan ve sLJ・ thv()
phanl cta chi cc s6 1n6i d6i v6i trtrδ ng h9p thay d6itOn chi co s6(Ban sao c。
xac nhan cia co s6)
b)S611FOng hも scF:ol bo
‐ThOi hln giii quy6t:07 ngay lanl viec k6 tき ngay nhan dt h6 so
‐D6itrσ ng thvc hion thi t■ c hanh chfnh:TO chic
―Cσ quan thvc hien thilt■ c hanh chinh:UBND phtrい g― x5,thi
tran
うι
―K6t qui cila vieC thTc hien thi tlc hう nh Chinh:Giay Ching nhan ho:c
vtt btt n ch6i cap gi△ y ch昴 g nh“
革留 鴨 m tthも ℃ 対ncわ 」行 ぬ血 g nh如 ∞ 釣 k血 血 徴ぬ W狙
“
u6nglldiil肝 t:11:Ъ
m:
:lilienantoanthucph△
:!:`
♀
QOЧ
“
NIP::/f『
驚 舞 dσL m獅 命 Ш朧
+Dcln dさ nghi cわ dふ Gi△ y chmg nhan co so di dさ u nen an toan tlalTc
pham]]∫
れ
″瀧 曇
缶
』
盤
卵
轟
m∬
+Khi thay d6i ten cia dOanh ngln
chi nhung khOng thay dOi v:tri va toan
pham
1燃
il毬
訴
猟
illis6it私
:
¨Cin
ctt phip l′ cia thi tlc hanh chfnh:
*Luat An toan thり c ph△ m,c6hieulvcnngay01tlling7nttm2011;、
結ぶ出:‖ ∫
:獅 1ぎ 織綸:乳霧鮒樅挽
山cli胤加
知λ UBND
H・
“
… 宙
躙 鞘 脚i皿『器譜
:[専
*Quy6t dinh 14/2014/QD‐
Hら chi Minh vё
eC ban hmh Quy dinl
an tott th▼ C ph△ m d6ico s6 kinh doari dich vり
狙 uong
、
*Th6ng ttr 149/2013/1‐ r‐ BTc ctia BO Tai Chil■ .ngay 29/102013 vO Quy
di山 miC thu,nop,quan l′ Va si dung phi,le phi quanけ An to麓 l ve Sinh thvc
phる m,c6hieu lyc ng∼ 16/12/2013
29
CONG HOA XA HOICHウ NGHIA VIET NAPI
Doc lap¨ Tv do―
Hanh phiC
DoN Dt NGHI DOI/cAr r.,4I
crAv cuuNc NHAN co so DU omu xrEN AN ToAN ruu. c pHArr,t
Kinh gii:
ヵ
ノ
″わa″ ″ィ′
ノ
′α
力
σS∂ 昴″どた
″ε
力
″σ
″ι
σ9ク α
′
″
′
姥″
βθ
″GJみ ι
“
Co s6… ……………da duoc c“ Gi∼ ch血 g nhan co s6 di dё u ben all
toan thvc pham s6 ………………………,ngけ ……
…thing… …nttm ………cia
H6sO dё
l Dcyll dё
nglli d6ν cゎ
Li Gitt ching nhanbao gё m:
ngH d&Gi∼ ch価 g
nhan co s6 di dё u Hen antom tttc ph加
2… ……………………………………………………………………
3… ……………………………………………………………………
4… ……………………………………………………………………
Ching t6i calll k6tthvc hien cac quy dinh diё
u kien an toan th,c Phim tai CO S6
trong qui trinh san xuit,ktri doanh ctia rninh va chiu hoan toan trich nhienl vO
nhing vipham thCO quy dinh Cia phip lua
CHU CO SO
,:
(Ky ten. dong dou)
^
J
3.Thil t■ c Cip l1l Giう
:l錯
ychttngll':,C!ISt:l[lll::ll:i「
轟
撓
ξ
1よ 地
鳶
1織
品
『
¨
lilt[li
」
Trinh ty thrc hien:
*Bu6c l:Cac cO s6 da dlroc uBト
nhan co s6 di diё u kien an toh tllvc pl
ching nhね ha h叩 ,chutt bi hも sc thcO
nhan va tra hも sc cia uBND phu前 lg― xa,thi tr`n,vao cac ngり lam viec Iン
tll`
hai d6n thi siu(bu6iSang i o7 giむ 30 phit d6n ll gib 30 phit,bu6i chiё uは 13
3i000 phit d6n 17 gi0 00 phit)
*Bu6c 2:UBND phuing―
xa,thi tr猛
■
6p
nhan hさ sc,ki6m tra tfnll dけ
di cia cac giay to C6 trong hも sc:
十Trumg h"hも sc d∼ d6■ eo quy al■ ltn ctt Bttn nhan h6 s%
十Trtrさ ng hop h6 sc chlra dな y di thillucng dan t6 chic b6 sung
va hoan
thien h6 sα
*BLr6C 3:
‐Trong lhbi gian 05 ngay lam viec k6 tき k/11i nhan di h6 sc,uBND
plludlg‐ x5,thi廿 猛 th△ mx`t tillh h"le Cia h6 sc va thong b`。 bttg vm b缶
cho co s6 nOu h6 scy kh6ng hop le
―N6u qu6 60 ngり k6籠 ngtt rian dlroc tl10ng bao hё
so kh6ng h"le n&l
co s6 kl10ng c6 phh hδ i hり b6sung,hoan chinh hも sc ulco yOu cau thl uBNB
phlrOn:ζ
]['1:::ll}I:::l:II:llx6thも scy hop le,UBND phlrё ng‐ xa tlll ir`r
hOiC CCy quan dlrOc iy quyё n thanl dinh co s6 trong vё ng 10 ngり 1と m viec
十Trtrё ng hop ccl s6 dli diё u kien all toan thvc ph△ m tllco quy dinh,■ lBNEI
plluё ng― xう ,■ l tr`ncわ Gi∼ chtng nhan cho co s6
+Trtrong hop cc sd chua di diOu kien all toan thvc phanl,co so phai hoari
li椰
Wtti轟
}憮熙
諦蓑
鮮駐
稽尊
il糧
kien an toan tlllTc phな m
clla dOanthh dinh lM m6c
儒
器
胆
:吼
出
i驀豫鮒 豫l颯
diё u
:
y ching nhan co s6 di dieu kien an toね 1
thvc pham
―Cich thttc thuc hien:Tttc ti6p taitw s6 cia UBND phtFalg_xa,tlli
traは 1
_Thanh phttn,s611F,ng hさ
sσ :
a)Lanh phan ho sσ
―
DKyll dё nghi cわ Gi∼ ching nllan co s6 di diOu krn allto狙
Iau l dlFgc ban hari kё m thco QuyOt dinh 14/2014/QD―UBND)
(tl■ eO市
:
■vc
phanl
31
dttgi勢
麟n■
iIIttlil‖ ま
脚 難蒔稲電∬
糧躙 辮 酬 躍 冨
縦 齢 織珊 蒟
“
Smphilijお
llttnttyし
鳳
寵
籠
篭
11藍
ま
‖
::納
ま
till彗 i』:i選
a
nglrさ i
truc ti6p san xuat,kinh doanh thlFCI;llI1lsaogi`yx`c nhan(c6x`c nhan
+D6i v6i ccy s6 dlr6i 30 ngubi:ヽ
cia co s6ゝ
)n:Nop
1(
+DOi v6i co s6 dン 30 ngucit■
dal■
S`Ch da du∝ ttt hu猛 (C6
商 ぬa ttua ttc ttp sh刈 狂
計総鑑 器 蹴滉
k品 話
“
淵
λ
C血 缶 哺 血 m魔
血いgm∝
tt」 Tttb計 鳥
x`c nhan cia cO s6).
,
iま
←納
岬
雌
pham d6i v6i nhing ving c6 dich benh tieu chay dang ilru hanh theo cong bO cta
BO Y te:
`鳴
+D6i v6i cO so du6i 30 nguOi:Nop bm
sao gi∼ xic nhね (C6x`c nhい
cia co s6);
減n』 itti詰 :∬ lit:霊『l風 酬織甜凛躙 漁鵠
doanh thtrc ph:温 (c6xac nhtt cia CO Sの
b)s611rong hё sc:ol bo
―ThM han gitti quyO色 10 ngり lam viec k6● ngけ lll鉾
‐D6itピ σng thΨ c hien thi tり c hanh chinh:T6ch● c
―Cσ
‐
K`t
quan thtt hien thi tり c hanh chinh:UBND phtrい
h6SC h"le.
“
g― Xa,tlli tr狙
qui cia viec thTc hien thi tvc hanh chmh:Gi∼ Ching nllれ hoOc
g nh餌
vtt banは ch&c部 」
`y ch血
+:f』 ll,m x6t ho sc xin cap glay ching nhan cO s6 kinh doanh dich vり an
u6ng dti ditt kien an toan thvc phる m:500000d/1さ ゴcc s6
.
江
n u6ngi Cc s6 ch6 bi6n sutt m
n;cO s6 killh dott th`c
sh,b6p int“ th6,nha hhg,khich s"du6i 200 su数 五
う
n dtrollg ph6 c6 vltri cO dinh:500000d/1aゴ co s6
+Le phi cわ Gi∼ ching nhね CC S6“ ditt kien an tom ivc ph△ m:
150000J011飾 c“
¨Ten m5u dcrn,m5utむ khai:
+Phfthttm dinh cO Sё kinh doanh dich Vり
+Don dё ng、 cap Gitt ch血 g nhtt COS6 di dh Hen anto狙 ivc ph△ m
(Maul),Ou cぅ
uh。 lc
diさ u
kien thTc hiOn thi tIC hanh chinh: Giay ching
nhan cO so di dieu kien an toan thuc phanl hOt han
つ4
―Cう n ci phipl′ cila thli tlc hanh chfnh:
*Lutt An to激 lthvc pham,c6hieulvcttngay01tlling7nam2011;
*Nghi dinll S6 38/20127ND‐ CP ng∼ 25/04/2012 clia Chinh phi ve quy
dinh Chiti6tthi hanh mot s6 diё u cia Luat an tom tll,c phttm,c6hieu lvc n ngけ
1l thang 6 nこ n12012;
*Qwa anh
4鴛
Ю
И
∝
″ UBNln3需 チ
″
′
『織轟
鼻器∬汎
QD―
:
Hも chi Miri vё vicc ban hanh Quy dinl
an to2m tllvc phim d6i co s6 kinh doanh dich Vv tt u6ng
*Th6ng tu 149/2013/1口「―
BTC cta BO Tai chil■ l ngay 29/102013 vO Quy
dinh inic thu,nop,quan l′ va si dung phf,le phi quan lゞ An tott ve Sinh thtrc
ph柿 ,c6hieu
ivc ngay 16/12/2013
CONG HOA XA HOICHも NGHIA VIET NAM
Doc lap‐ TΨ do―
Hlnh phic
¨, ″gOッ ¨r/2d″ g
DON DE NGHI
CAP GIAY CIIttG NttN CO SO DU DIEU KEN AN TOAN
′ガ7772θ …
UC PttI
g″ の
″aめ ′
′
″
たガ
力″ι
みν
び
λあα
″
σ
σs∂ ″′
rD)″ g`力 ο
7′ ′
&′ ヵ
Ⅲ
Kinh giri:
He va t6n ch0 co sd:
TOn co sd:
Eia chi tru sd (theo d6ng hi; kinh doanh):
DiOn thoai: … … … … … …・… … … … Fax: ¨ …
D● chi ctt Gitt chingnh“ san刈 /kinh dOanh(1):
嵐
………¨
…………… ……
……
……
……
… … … ……
… … ……
… ……
……
s61umg COng nh饂 宙On:… … …… … ……(twC ti● ■
;gitt ti6p:… …
…
………
)
Doanh thu dv ki6n(trieu dOnythmg):
Dさ nghi dtroc cap Gi`y chingl■ lan co s6 di diё u kien all to洵 l tllvc phtt chO s缶
xuat/kinh doanh:
Ching t6i cam k6t duy tri co s6 bao daln diさ
u kien all toan tlllrc phttm llhtr klli
duoc ctt Gitt cll`ng nllan va cЦ u hoh tOtt trach nhem vё
quy dinh ctia phip luat
nll●
ng宙 phtt tllco
cHU CO SO
δ力ρ 砂
′
″&g″ ″
の ′
`∂
@ Ndu trirng vdi dla chi ddng tqt kinh doanh thi ghi " tqi trlt s6"
.
3`│