HibinoCorporation A4 ヒビノ株式会社

仕様
電源/
消費電力
寸法
A
C
1
0
0
V5
0
/
6
0
H
z1
7
5
V
A
/
W
a
t
t
s
3
7
5
(
W
)
×8
5
(
H
)
×1
7
3
.
5
(
D
)
m
m
ラックマウントパネル仕様(オプション):4
8
2
(
W
)
×8
8
(
H
)
×1
7
3
.
5
(
D
)
m
m
重量
約8
k
g
ラックマウントパネル仕様(オプション):約1
0
k
g
D
C
コード長さ約3
m
6
.
5
6
.
5
1
4
4
1
7
3
.
5
2
9
.
5
D
C
コード長さ約3
m
1
7
3
.
5
6
.
5
1
4
4
4
8
2
2
9
.
5
3
7
6
8
8
8
4
9
4
3
7
6
POW
ER
O
N
DCP
6
.
5
P
OW
ER
ON
DC
P
OF
F
O
FF
+48
V
+17
V
-17
V
1
7
3
.
5
2
0
0
+
48
V
+
17
V
2
00
17
V
取り外し可能
取り外し可能
ラックマウントパネル仕様(オプション)
N
O
T
E
T
I
T
L
E
図面サイズ S
C
A
L
E
A
4
H
i
b
i
n
oC
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
1
D
A
T
E
1
0 '98.07.
D
E
S
I
G
N
S
o
u
n
d
c
r
a
f
t
D
C
P
2
0
0
D
R
A
W
N
C
H
E
C
K
D
R
A
W
I
N
GN
O
.
N
.
S
a
s
a
k
i
ヒビノ株式会社